Author: Miyamoto Musashi

The Book of Five Rings

#1. Think of what is right and true.

Dai ichi ni yokoshima ni nakikoto wo omou tokoro

#2. Practice and cultivate the science.

Dai ni ni michi no tanren suru tokoro

#3. Become acquainted with the arts.

Dai san ni shogei ni sawaru tokoro

#4. Know the principles of the crafts.

Dai yon ni shoshoku no michi wo chiji

#5. Understand the harm and benefit in everything.

Dai go ni monogoto no son toku wo wakimayuru koto

#6. Learn to see everything accurately.

Dai roku ni shoji mekiki wo shi-oboeru koto

#7. Become aware of what is not obvious.

Dai nana ni me ni mienu wo satotte shiru koto

#8. Be careful even in small matters.

Dai hachi ni wazuka na koto ni mo ki wo tsukeru koto

#9. Do not do anything useless.

Dai kyu ni yaku ni tatanu koto wo sezaru koto